แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์

มีวัตถุประสงค์:

1.เพื่อออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ด้านประชากร ปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบ การจัดการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล การควบคุมบุคคลกรภายในองค์กรรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง
2.เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
3.เพื่อใช้เป็น สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับเทศบาลตำบลธัญบุรีกับประชาชนในพื้นที่
4.เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนได้สะดวกสบายมากขึ้น

แอพพลิเคชั่นระบบจัดการงานเทศบาล


ระบบ HR Software (Human Resources Software)

ระบบออกแบบมาเพื่อช่วยในการจัดการและดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ในลักษณะออนไลน์หรือบนคลาวด์ (Cloud-Based) สามารถหลากหลายที่ช่วยในการจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการการลาหยุด และการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบการปฏิบัติงานยานพาหนะและเก็บขยะ

สามารถบริหารจัดการได้ง่าย เก็บสถิติและข้อมูลได้เพื่อใช้ในการประเมินผลงาน เพื่อวางแผนงบประมาณ อย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ ควบคุมการทำงานของการจัดการสิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณะภัย และการควบคุมยานพาหนะให้ตรงตามแผน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสอดคล้องกับการ ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบหลังบ้านจัดการฐานข้อมูลและรีพอร์ต