หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักการสอบสวนและนิติการ กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 24 เมษายน 2560

 

 

1.      ชื่อกระบวนงาน: การขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

2.      หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สำนักการสอบสวนและนิติการ

3.      ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน       

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง    

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474

 

2)

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474

 

3)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3

 

6.      ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

7.      พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค      

8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ             0 ปี

9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 448 

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 488        

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 406       

10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า 21/05/2558 16:47    

11.  ช่องทางการให้บริการ      

1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการปกครองอำเภอ 878 อำเภอ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตอำเภอนั้น ๆ )

2)

สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการประชาชน (ชั้น 1) สำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3569576 02-3569598/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)

 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาต

 1.1 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 1.2 มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้

 1.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์ และตั๋ว ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ และรับของโจร

2. ขอต่อใบอนุญาตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี

3. ใบอนุญาตขาดอายุต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000บาท

4.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

5. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว
 

 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

1.1 ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่ายื่นคำร้องขอด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
1.2 บันทึกปากคำผู้ขออนุญาต

 

20 นาที

ศูนย์บริการประชาชน

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร

 

2.1 พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ค่าธรรมเนียม 100 บาท
2.2 กรมการปกครองได้ลดระยะเวลาการออกใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบการที่มาดำเนินการขออนุญาตฯ โดยไม่รอผลพิมพ์มือ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยรับคำขอจะเสนอความเห็นให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาลงนาม ต่อใบอนุญาตไปก่อน

 

20 นาที

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

(2.1 กรณีขออนุญาตในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นขอพิมพ์ลายนิ้วมือสถานีตำรวจในพื้นที่ และกรณีขออนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร พิมพ์ลายนิ้วมือ ณ จุดยื่นคำขอ
2.2 ผลพิมพ์มือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากผู้ยื่นคำขอขาดคุณสมบัติที่กำหนด ในมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 จะเสนอเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต และจะดำเนินคดีกับผู้ขออนุญาตต่อไป)

3)

การพิจารณา

 

เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

 

10 วันทำการ

ศูนย์บริการประชาชน

-

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาลงนาม และจัดทำหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอ

 

5 วันทำการ

กรมการปกครอง

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม   15 วันทำการ

 

14.  งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 30 วันทำการ

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

สำนักบริหารการทะเบียน

1

1

ฉบับ

(เจ้าของรายการต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยตนเอง)

2)

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำนักบริหารการทะเบียน

0

1

ฉบับ

(เจ้าของรายการต้องลงมือชื่อรับรองสำเนาด้วยตนเอง)

3)

หนังสือเดินทาง

-

1

1

ฉบับ

(1. เอกสารต้องแปลเป็นภาษาไทย
2. หน่วยงานที่ออกหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ ต้องเป็นประเทศเจ้าของสัญชาติเป็นผู้ออก)

4)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า เป็นนิติบุคคล)

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบอนุญาตให้ทำงาน

กรมการจัดหางาน

0

1

ฉบับ

-

2)

ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ฉบับที่หมดอายุ)

3)

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

-

1

0

ชุด

-

 

16.  ค่าธรรมเนียม

1)

การขายทอดตลาด

 ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

หมายเหตุ (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
2. การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว)  
 

2)

การค้าของเก่า ประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 ค่าธรรมเนียม 12,500 บาท

หมายเหตุ (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
2. การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว)  
 

3)

การค้าของเก่า ประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญญมณี

 ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

หมายเหตุ (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
2. การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว)  
 

4)

การค้าของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายรถยนต์

 ค่าธรรมเนียม 7,500 บาท

หมายเหตุ (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
2. การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว)  
 

5)

การค้าของเก่า ประเภท อื่น ๆ

 ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

หมายเหตุ (1. ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
2. การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่าหลายประเภท เรียกเก็บประเภทที่สูงที่สุดประเภทเดียว)  
 

 

17.  ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
หมายเหตุ (หมายเลขโทรศัพท์ 1567)

2)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
หมายเหตุ (ศูนย์บริการประชาชน (ชั้น 1) สำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หมายเลขโทรศัพท์
02-3569576
02-3569598)

3)

ช่องทางการร้องเรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ
หมายเหตุ -

 

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

19.    หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

21/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

กันยานัท ฟ้าแลบ

อนุมัติโดย

ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ

เผยแพร่โดย

ANUSORN JIRAPITAK