เกี่ยวกับปราบขยะ

บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จำกัด ดำเนินการจัดตั้งขึ้น โดย

มรว.สมลาภ กิติยากร ประธานที่ปรึกษา
นาย พูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร ที่ปรึกษา
นาย คำนวณ ชโลปถัมภ์ ที่ปรึกษา
นาย ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ ประธานบริหาร


มีวัตถุประสงค์:


เพื่อดำเนินการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร การจัดเก็บ คัดแยกขยะ ตลอดจนนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการดูแลพื้นที่ สีเขียวการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั้งใน ภาครัฐและเอกชนซึ่งทางบริษัทฯ มีความเป็นมืออาชีพประกอบกับรูป แบบแผนการปฏิบัติงานที่เป็น ระบบเนื่องจากทางบริษัทมีบุคลากรที่มี ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเครื่องมือยานพาหนะ อุปกรณ์ที่ทัน สมัยความพร้อมในการปฏิบัติงาน

รวมทั้งระบบ Recycling Wisdom สามารถเช็คทำราคากลางรับซื้อ วัสดุเหลือใช้ขยะรีไซเคิล ซึ่งปรับปรุงแบบ Real time สำหรับสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งถูกกำหนดและควบคุมโดยมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 14000 โดยมีนโยบาย CSR เพื่อสร้าง การจ้างแรงงานให้กับท้องถิ่นและการนำระบบ GPS Tracking มาใช้ ควบคุมการขนส่งทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาและ เป็นที่ไว้วางใจได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีการจัดตั้งระบบแฟรนไชส์รีไซเคิล ขยะ วัสดุเหลือใช้ที่ทันสมัยที่สุด ด้วย นวัตกรรมอัจฉริยะ Goldsurf ที่พัฒนาจากการใช้งานจริงและสามารถ กำจัดความยุ่งยากในการบริหารงานด้านธุรกิจรีไซเคิลได้อย่างครบครัน ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดขอวงการลิขสิทธิ์ปราบขยะแต่เพียงผู้เดียวรวมถึง เครื่องจักรที่ใช้ใน ธุรกิจรีไซเคิล เช่น เครื่องปอกสายไฟ เครื่องทำลาย ขวดแก้ว ฯลฯ ซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการ เช่น ค่าแรงค่าขนส่ง ไม่ต่ำกว่า 3 เท่า!!!